ALGEMENE VOORWAARDEN BLUEMOVEMENT VOOR VERHUUR VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN VAN BSH HUISHOUDAPPARATEN B.V.

 1. Definities

  Abonnement: de dienst waarbij BSH een of meerdere Apparaten aan Huurder ter beschikking stelt voor Gebruik en deze apparaten bezorgt, installeert en indien nodig repareert tegen het met Huurder overeengekomen Maandbedrag.

  Apparaat: ieder door Huurder van BSH te huren huishoudelijk apparaat dat in eigendom is en blijft van BSH.

  BlueMovement: BlueMovement is onderdeel van BSH.

  BSH: BSH Huishoudapparaten B.V., gevestigd aan de Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp , KvK nr. 33172709.

  Gebruik: gebruik van het Apparaat conform deze algemene voorwaarden.

  Huurder: de wederpartij van BSH onder de Overeenkomst.

  Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement die Huurder aan BSH verschuldigd is.

  Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen BSH en Huurder met betrekking tot het Apparaat en aanverwante diensten.

  Retourvergoeding: retourkosten die vermeld zijn op de Website en die BSH op grond van deze algemene voorwaarden onder bepaalde omstandigheden in rekening brengt bij de Huurder voor het retour halen van het Apparaat.

  Website: de website www.bluemovement.nl

 2. Toepasselijkheid

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen BSH en Huurder.

  2.2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 3. Aanbod en Totstandkoming van de Overeenkomst

  3.1. Huurder kan via de Website een Abonnement afsluiten. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Huurder van het aanbod van BSH met betrekking tot het Abonnement door het plaatsen van een bestelling via de Website.

  3.2. De mogelijkheid om een Abonnement af te sluiten via de Website staat alleen open voor (potentiële) Huurders die een natuurlijk persoon zijn, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met een minimumleeftijd van 18 jaar ten tijde van het afsluiten van een Abonnement. Door een bestelling te plaatsen verklaart Huurder dat hij aan deze voorwaarden voldoet. BSH heeft het recht om bestellingen te weigeren of de Overeenkomst onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, indien blijkt dat Huurder niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet. BSH behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidstoets af te doen nemen en op basis van een dergelijke toets een bestelling af te wijzen of aanvullende voorwaarden te stellen.

  3.3. Aan een aanbod van BSH dat kennelijk een fout of vergissing bevat, kan Huurder geen rechten ontlenen. BSH heeft het recht om iedere Overeenkomst die tot stand komt naar aanleiding van een dergelijk aanbod te ontbinden zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is aan Huurder.

  3.4. Huurder kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van BSH dat is gebaseerd op door huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Huurder is verplicht correcte en volledige informatie aan te leveren. BSH behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen of te ontbinden indien blijkt dat incorrecte of onvolledige informatie is verstrekt door Huurder.

  3.5. Huurder kan een Overeenkomst met BSH gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Huurder is ten aanzien van de ontbinding geen kosten verschuldigd, tenzij het Apparaat reeds bij Huurder is geïnstalleerd. In dat geval dient het Apparaat aan BSH geretourneerd te worden en is Huurder de kosten voor het retourneren van het Apparaat verschuldigd. BSH biedt de mogelijkheid om het Apparaat retour op te (laten) halen. In dat geval brengt BSH daarvoor de Retourvergoeding in rekening. De Retourvergoeding staat vermeld op de Website.

  3.6. Huurder stemt ermee in dat BSH het Apparaat elk moment kosteloos door een soortgelijk apparaat mag vervangen, waarvan de functionaliteiten niet wezenlijk afwijken van het Apparaat.

 4. Maandbedrag

  4.1. Het Maandbedrag wordt vermeld in het bestelproces op de Website en in de bevestigingsmail die BSH stuurt na de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle op de Website en in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  4.2. De Huurder is een borg verschuldigd aan BSH zoals aangegeven in de Overeenkomst. Na beëindiging van de Overeenkomst zal BSH de borg binnen 14 dagen aan de Huurder retourneren, na aftrek van openstaande bedragen die Huurder aan BSH verschuldigd is op grond van de Overeenkomst en mits aan alle overige voorwaarden uit de Overeenkomst is voldaan.

  4.3. Het eerste Maandbedrag wordt door BSH geïncasseerd zodra het Apparaat geïnstalleerd is met inachtneming van artikel 5.3. Hierna wordt het Maandbedrag telkens direct voorafgaand aan de eerstvolgende maand geïncasseerd.

  4.4. Het Maandbedrag omvat de vergoeding voor het Gebruik van, het bezorgen, installeren van en het eventuele onderhoud van en reparatie aan het Apparaat.

  4.5. BSH heeft het recht eventuele prijsverhogingen die het gevolg zijn van wetgeving aan Huurder door te berekenen. BSH zal het Maandbedrag echter nooit binnen drie maanden na het afsluiten van het Abonnement verhogen.

 5. Facturatie en betaling

  5.1. De borg wordt door BSH geïncasseerd onmiddellijk nadat de Overeenkomst wordt afgesloten en vóór aflevering.

  5.2. Huurder betaalt het eerste Maandbedrag zodra het Apparaat is geïnstalleerd bij Huurder. Daarna zal Huurder het Maandbedrag telkens voldoen bij vooruitbetaling, derhalve voorafgaand aan de maand waarover het Maandbedrag betaald wordt. Betaling geschiedt per automatische incasso, uitgevoerd door BSH of door een door BSH aangewezen derde. Huurder is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn bankrekening.

  5.3. Het Maandbedrag is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst wordt gesloten. Huurder krijgt voor de eerste maand pro-rata korting voor de dagen dat Huurder niet over het Apparaat heeft kunnen beschikken. Dit zal bij de eerste incasso (na levering van het Apparaat) worden afgetrokken van het Maandbedrag.

  5.4. Indien Huurder het niet eens is met een maandelijkse afschrijving kan Huurder deze mogelijk terug laten boeken door tijdig contact op nemen met zijn bank. Als Huurder hiervan gebruik maakt zal artikel 5.5 in werking treden.

  5.5. Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en is hij van rechtswege in verzuim. BSH zal Huurder dan verzoeken alsnog binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen, waarbij wordt aangezegd dat in geval betaling binnen 14 dagen alsnog uitblijft, Huurder de wettelijke rente verschuldigd is en BSH aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten (zijnde maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-. Tevens is BSH in dat geval gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden en het Apparaat terug te halen, in welk geval Huurder schadeplichtig is en BSH aanspraak maakt op de schadevergoeding zoals geregeld in artikel 11.

 6. Aflevering, verhuizing of verplaatsing van het Apparaat

  6.1. Na het sluiten van de Overeenkomst neemt BSH of de logistieke partner van BSH binnen 3 werkdagen telefonisch contact op met Huurder voor het maken van een afspraak voor aflevering en installatie van het Apparaat. Bij annulering of verplaatsing van de plaatsingsafspraak binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van aflevering wordt de Retourvergoeding in rekening gebracht, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5.

  6.2. Indien er geen lift aanwezig is, levert BSH het Apparaat standaard tot en met vier hoog. Indien en voor zover voor de aflevering van het Apparaat groot materieel nodig is (bijvoorbeeld een verhuislift of kraan), als het Apparaat naar een verdieping hoger dan de vierde verdieping moet worden geleverd zonder dat er een lift aanwezig is of als er andere bijzonderheden zijn met betrekking tot de aflevering die redelijkerwijs bekend moeten zijn bij Huurder, is Huurder verplicht BSH hier tijdig over te informeren. In een dergelijk geval komen de bijkomende kosten voor de levering voor rekening van Huurder. Indien BSH het Apparaat niet kan afleveren omdat Huurder haar van dergelijke bijzondere omstandigheden niet tijdig op de hoogte heeft gesteld, is Huurder de Retourvergoeding verschuldigd.

  6.3. Huurder legitimeert zichzelf bij aflevering en tekent voor ontvangst van het Apparaat door middel van een geldig legitimatiebewijs. De logistieke partner van BSH noteert het ID-nummer van het legitimatiebewijs in het kader van de identificatie; Huurder is verplicht hieraan mee te werken.

  6.4. De omgeving waarin het Apparaat geplaatst wordt, dient schoon en vrij toegankelijk te zijn.

  6.5. Bij aflevering sluit BSH het Apparaat aan op stopcontact of trekschakelaar. In het geval van een trekschakelaar kan zich de situatie voordoen dat het aansluitsnoer niet lang genoeg is om direct in de trekschakelaar te worden gemonteerd. In dat geval zal BSH een verlenging maken met een elektriciteitssnoer en contrastekker, volgens de geldende voorschriften. BSH zal hiervoor €10 in rekening brengen aan Huurder.

  6.6. Bij aflevering ontvangt Huurder een handleiding voor het gebruik van het Apparaat.

  6.7. Indien Huurder het Apparaat buitenshuis wil verplaatsen, kan Huurder contact opnemen met BSH en verzorgt BSH de verhuizing van het Apparaat in beginsel kosteloos; namelijk indien huurder na datum verhuizing binnen zes maanden de Overeenkomst opzegt, brengt BSH een verhuisvergoeding van EUR 135,- in rekening bij Huurder. Huurder kan maximaal eenmaal per jaar gebruik maken van deze verhuisregeling.
  Indien Huurder het Apparaat verplaatst zonder medeweten van BSH, is Huurder aansprakelijk voor daaraan verbonden kosten en eventuele schade ontstaan bij een dergelijke verplaatsing. Verplaatsing van het Apparaat mag slechts binnen Nederland geschieden.

  6.8. In het geval Huurder heeft aangegeven het oude apparaat van Huurder welke door de levering van het Apparaat vervangen wordt door BSH te willen laten meenemen dient deze uit één stuk/geheel te bestaan, schoon en vrij van obstructies, en dient de omgeving waaruit het Apparaat wordt verwijderd schoon en vrij toegankelijk te zijn, bij gebreke waarvan BSH kan weigeren het oude apparaat mee te nemen. BSH neemt het oude apparaat kosteloos mee voor zover het meenemen gecombineerd kan worden met de plaatsing van het Apparaat.

 7. Gebruik van het Apparaat

  7.1. Huurder is verplicht zich als een goed huurder te gedragen, dat wil zeggen dat Huurder goed voor het Apparaat moet zorgen. Dit betekent dat Huurder ten minste het Apparaat in goede staat zal houden en het Apparaat conform de door BSH gegeven (aanvullende) instructies en handleidingen zal gebruiken en onderhouden en dat Huurder het Apparaat niet op een manier zal gebruiken waarvan Huurder weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het Apparaat daarvoor ongeschikt is. De gebruiksaanwijzingen worden meegeleverd met het Apparaat en zijn op de Website te vinden. Huurder zal het Apparaat tegen beschadiging en/of diefstal beveiligen, er geen wijzigingen in aanbrengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk beperken.

  7.2. Huurder mag het Apparaat alleen gebruiken in (eigen) huiselijke kring en niet voor enig zakelijk of commercieel gebruik.

  7.3. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat, als ook door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.

  7.4. Het is Huurder niet toegestaan om het Apparaat onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, het Apparaat te vervreemden, te verkopen of namens BSH aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het Apparaat en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

 8. Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Apparaat bij Gebruik

  8.1. Huurder meldt een storing, defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Apparaat binnen 5 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan BSH. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Apparaat en overige schade ontstaan door te late melding.

  8.2. BSH zal reparaties (of vervanging van het Apparaat indien BSH van mening is dat reparatie niet mogelijk is) binnen vijf werkdagen na de melding van Huurder uitvoeren. Indien BSH niet binnen de hiervoor genoemde termijn overgaat tot reparatie (of vervanging), dient Huurder BSH daarvan altijd schriftelijk op de hoogte te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om de reparatie (of vervanging) alsnog uit te voeren. Het is Huurder niet toegestaan om zelf reparaties aan het Apparaat te (laten) verrichten anders dan door BSH, tenzij BSH ook na de hiervoor genoemde nadere aanmaning van Huurder in verzuim blijft met het uitvoeren van de reparatie. Het is Huurder niet toegestaan in deze situatie de huurprijs te verminderen. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Apparaat te verlenen, zodat BSH de toestand daarvan kan inspecteren. In geval van vervanging blijft de Overeenkomst onverkort in stand.

  8.3. Kosten van onderhoud en/of reparaties komen in principe voor rekening van BSH. Als sprake is van onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat door Huurder (met andere woorden, Huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen en/of anderszins in strijd gehandeld met zijn verplichtingen onder artikel 7 van deze algemene voorwaarden) komen de kosten waaronder voorrijden, onderhoud, reparatie, vervanging of schade voor rekening van Huurder.

  8.4. BSH voert in principe onderhoud en reparaties uit op het adres van Huurder waar BSH het Apparaat heeft afgeleverd of het Apparaat met haar toestemming laatstelijk is geplaatst. Indien het Apparaat voor onderhoud/reparatie meegenomen moet worden, zal BSH voor een vervangend Apparaat zorgen of (een pro rata deel van) het Maandbedrag aan Huurder restitueren, mits Huurder zich heeft gedragen als goed huurder en zijn verplichtingen onder artikel 7 van deze algemene voorwaarden niet heeft geschonden.

  8.5. In geval het Apparaat is beschadigd of verloren gegaan, daaronder tevens begrepen diefstal, om wat voor reden dan ook, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die BSH moet maken om het Apparaat te repareren of vervangen, evenals alle overige schade die BSH daardoor lijdt, waaronder de vervangingswaarde. Indien Huurder tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, heeft BSH het recht het uitvoeren van onderhoud en/of reparatie op te schorten.

  8.6. Storingsmeldingen zijn mogelijk via bluemovement@bshg.com of van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 17.00u via het contact center op 088-4244567.

  8.7. In geval van diefstal of vernieling van het Apparaat doet Huurder binnen vijf dagen nadat Huurder de diefstal of vernieling heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aangifte bij de politie en verstrekt BSH onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van de aangifte.

 9. Eigendom van het Apparaat

  9.1. BSH blijft te allen tijde eigenaar van het Apparaat. Het is Huurder niet toegestaan het Apparaat te vervreemden, te verkopen, aan derden in gebruik te geven, dan wel enig beperkt recht (zoals maar niet beperkt tot een pandrecht) op het Apparaat te vestigen.

  9.2. Huurder is verplicht om BSH onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen, of daarvan redelijkerwijs kennis had behoren te nemen, in kennis te stellen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

  • a) Huurder surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;

  • b) het faillissement van Huurder wordt/is aangevraagd;

  • c) Huurder toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt;

  • d) Huurder (dan wel een of meer van zijn goederen) onder curatele of bewind wordt of worden gesteld; en/of

  • e) derden enig beslag op de goederen van de Huurder willen leggen of leggen.

  9.3. Indien een of meer van de hierboven genoemde situaties zich voordoet is Huurder tevens verplicht om de curator, bewindvoerder of deurwaarder onverwijld mee te delen dat het Apparaat eigendom is van BSH en deze persoon/personen inzage in de Overeenkomst (althans de daarop betrekking hebbende documentatie) te geven.

 10. Looptijd van de Overeenkomst en opzegtermijn

  10.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen, conform de voorwaarden van het betreffende Abonnement.

  10.2. Abonnement van minimaal 3 maanden

  • Voor een Abonnement van minimaal 3 maanden geldt dat de Overeenkomst gedurende deze 3 maanden niet kan worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Na het verstrijken van deze initiële periode, wordt zonder tegenbericht van Huurder de Overeenkomst automatisch verlengd tot een periode van in totaal maximaal 6 jaar met een opzegtermijn van 14 dagen. Huurder kan opzeggen via de Website. Indien Huurder opzegt binnen twee jaar na sluiten van de Overeenkomst, dan berekent BSH de Retourvergoeding.

  • Abonnement van 2 jaar

   Voor een Abonnement van 2 jaar geldt dat de Overeenkomst gedurende deze 2 jaar niet kan worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Indien Huurder eerder dan na afloop van 2 jaar opzegt, berekent BSH 50% van de resterende termijnen door. Na het verstrijken van deze initiële periode, wordt de Overeenkomst zonder tegenbericht van Huurder automatisch verlengd tot een periode van totaal maximaal 6 jaar met een opzegtermijn van 14 dagen. Huurder kan opzeggen via de Website.

  • Abonnement van 6 jaar

   Voor een Abonnement van 6 jaar geldt dat de Overeenkomst gedurende deze 6 jaar niet kan worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Indien Huurder eerder dan na afloop van de 6 jaar opzegt, berekent BSH 50% van de resterende termijnen door. Huurder kan opzeggen via de Website.

   BSH kan opzeggen per email. Na opzegging door BSH of Huurder neemt BSH binnen 3 werkdagen telefonisch contact op met Huurder voor het maken van een ophaalafspraak voor het Apparaat. Huurder krijgt voor de resterende maand pro-rata korting voor de dagen dat Huurder niet meer over het Apparaat beschikt. BSH zal, met inachtneming van artikel 4.2, dat bedrag terugstorten op de bij BSH bekende bankrekening van de Huurder.

  10.3. Na 6 jaar, eindigt de Overeenkomst zonder dat daartoe enige handeling is vereist.

  10.4. Uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de de maximale 6 jaar kan BSH Huurder een voorstel doen voor een nieuwe overeenkomst met een nieuw Apparaat. Indien de Huurder geen gebruik maakt van het aanbod, zal BSH het Apparaat na het eindigen van de Overeenkomst ophalen, overeenkomstig artikel 11.2 van deze algemene voorwaarden.

 11. (Onmiddellijke) beëindiging van de Overeenkomst en schadevergoeding

  11.1. BSH heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen indien Huurder:

  • a) een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

  • b) surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van Huurder wordt/is aangevraagd, Huurder toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt of Huurder failliet wordt verklaard;

  • c) overlijdt;

  • d) onder curatele of (een of meer goederen van Huurder onder) bewind is of zal (zullen) worden gesteld of Huurder anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;

  • e) het Apparaat niet meer in bezit heeft of hij/zij niet aan kan tonen het Apparaat nog in bezit te hebben;

  • f) voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn dat BSH de Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien zij van een en ander op de hoogte was geweest; of

  • g) derden enig beslag op de goederen van de Huurder willen leggen of leggen.

  11.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst (op welke grond dan ook) zal BSH het Apparaat op een overeengekomen moment ophalen bij Huurder. Als het niet mogelijk is een datum af te stemmen, behoudt BSH zich het recht voor het Apparaat op een door BSH te bepalen tijdstip op te halen. Huurder geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BSH, of aan een door BSH aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden noodzakelijk om het Apparaat terug te nemen. Huurder retourneert het Apparaat aan BSH in complete, oorspronkelijke en schone staat, behoudens normale slijtage, inclusief bij het Apparaat behorende bescheiden en accessoires.

  11.3. Indien het Apparaat niet in complete, oorspronkelijke of schone staat verkeert, inclusief bij het Apparaat behorende bescheiden en accessoires, dan is BSH gerechtigd de kosten die zij moet maken om het Apparaat en/of bijbehorende bescheiden en accessoires te herstellen of vervangen, te verhalen op Huurder.

  11.4. Indien Huurder niet meewerkt aan het retourneren van het Apparaat, of anderszins weigert het Apparaat te retourneren, dan wel in geval van verlies van het Apparaat, dan zal BSH de vervangingswaarde van het Apparaat alsmede de kosten die BSH heeft moeten maken in het kader van het terughalen van het Apparaat, verhalen op Huurder.

  11.5. Bij een tussentijdse beëindiging heeft BSH, in aanvulling op de andere bepalingen in dit artikel, recht op een direct opeisbare schadevergoeding, bestaande uit het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk waren overeengekomen, met een minimum van twaalf (12) huurtermijnen.

  11.6. BSH draagt de kosten voor het ophalen, tenzij BSH de overeenkomst beëindigt op grond van een van de in artikel 11.1 genoemde gevallen of wegens een tekortkoming door Huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, in welk geval Huurder, in aanvulling op de andere bepalingen in dit artikel, de Retourvergoeding verschuldigd is.

  11.7. De borg zal bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst worden terugbetaald, waarbij BSH gerechtigd is kosten van herstel of vervanging, schadevergoeding of andere vorderingen hiermee te verrekenen.

 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  12.1. Aansprakelijkheid van BSH is beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval aan BSH uitkeert, verminderd met het door BSH verschuldigde eigen risico. De aansprakelijkheid van BSH is echter te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Huurder onder de Overeenkomst aan BSH heeft betaald in het jaar voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

  12.2. BSH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Huurder of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van andere zaken.

  12.3. BSH is in geen geval aansprakelijk voor schade die Huurder lijdt als gevolg van:

  • a) het niet als een goed huurder of anderszins in strijd met de gebruiksaanwijzingen en/of nadere instructies dan wel deze algemene voorwaarden gebruiken van het Apparaat;

  • b) tijdelijke onmogelijkheid om het Apparaat te gebruiken als gevolg van herstel en/of reparatiewerkzaamheden van het Apparaat door BSH; en/of

  • c) gebruik van het Apparaat waarvan Huurder wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat het Apparaat daarvoor ongeschikt was.

  12.4. Een eventuele vordering tot schadevergoeding op BSH dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Huurder aan BSH via bluemovement@bshg.com te worden gemeld. Iedere vordering tot vergoeding van schade vervalt indien Huurder de vordering niet binnen een jaar nadat zij daarmee bekend is geworden aan BSH meldt.

  12.5. Huurder vrijwaart BSH voor enige aanspraak van derden in verband met schade die het gevolg is van het door Huurder niet als goed huurder of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden gebruiken van het Apparaat.

  12.6. Aansprakelijkheid van BSH wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen als Huurder BSH onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke termijn en BSH ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

  12.7. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van BSH voor schade die veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld van BSH of haar senior management.

  12.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover BSH aansprakelijk is op grond van dwingende regels die niet kunnen worden uitgesloten.

 13. Derdenbeding bij Gebruik

  13.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en stemt er voor zover nodig mee in dat het eigendom van het Apparaat en de Overeenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Apparaat kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van BSH te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.

  13.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Overeenkomst zal Huurder het Apparaat op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Apparaat zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van BSH jegens de derde. Een dergelijke afgifte dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie. Als gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst automatisch en met onmiddellijke ingang ontbonden.

  13.3. Indien de derde eigenaar is van het Apparaat (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de Overeenkomst zou willen continueren, stemt Huurder in met overdracht van de Overeenkomst van BSH aan deze derde. Huurder heeft in dat geval te allen tijde het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

  13.4. Voor zover de Overeenkomst eerder tot stand komt dan de overeenkomst tussen BSH en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het Apparaat door BSH aan de derde, gevolgd door de overeenkomst tussen BSH en de derde, de Overeenkomst tussen BSH en Huurder van kracht.

  13.5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan door BSH noch door Huurder worden herroepen.

 14. Persoonsgegevens

  14.1. BSH respecteert de privacy van Huurder en zorgt ervoor dat zij de persoonsgegevens die de Huurder aan BSH verstrekt vertrouwelijk behandelt en volgens de wettelijke voorschriften (laat) verwerk(en). BSH gebruikt deze gegevens om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. BSH zal deze persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens die in verband met deze Overeenkomst worden verzameld, zullen worden verwerkt overeenkomstig de Privacy Statement, die tevens beschikbaar is op de Website. Huurder geeft door deze algemene voorwaarden te aanvaarden aan bekend te zijn met de inhoud van deze Privacy Statement.

  14.2. Huurder kan op elk moment BSH verzoeken zijn gegevens te wijzigen of te verwijderen (mits de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst), middels een verzoek per e-mail naar: data-protection-nl@bshg.com.

 15. Overige bepalingen

  15.1. BSH is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. BSH zal iedere materiële wijziging aan de algemene voorwaarden uiterlijk een maand voor inwerkingtreding daarvan aan Huurder communiceren. Indien Huurder niet met een dergelijke wijziging wenst in te stemmen, heeft Huurder tot het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden, het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Zegt Huurder de Overeenkomst niet op, dan zal deze worden voortgezet onder de nieuwe voorwaarden.

  15.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

  15.3. Het is Huurder niet toegestaan de rechten en plichten onder deze Overeenkomst aan derden over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BSH. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats van de Huurder.